Begeleidingstraject

Nadat Herstel-werk de contactgegevens van een leerkracht heeft ontvangen, wordt op korte termijn een intakegesprek gepland. Op basis van de intake stelt Herstel-werk in samenspraak met de leerkracht vast welk vervolg wenselijk is. De nadruk zal daarbij liggen op wat de leerkracht zelf kan bijdragen aan het herstel van de balans.

Herstel-werk maakt een verslag van het intakegesprek. Na fiattering door de leerkracht wordt dit verslag naar de werkgever gestuurd. Op basis daarvan worden met de werkgever concrete afspraken gemaakt over de (eventuele) verdere verzuimbegeleiding.

Voor veel leerkrachten volstaan drie (en soms nog minder) begeleidings-
gesprekken. Tijdens het derde gesprek wordt de balans opgemaakt. Als blijkt dat verdere begeleiding wenselijk is, zal Herstel-werk een advies tot trajectverlenging formuleren. Herstel-werk beoogt het begeleidingstraject na maximaal zes begeleidingsgesprekken af te ronden. Van elk gesprek wordt een zeer summiere rapportage opgesteld en ter fiattering aan de leerkracht voorgelegd.

Na afronding van het begeleidingstraject wordt - met instemming van de leerkracht - de gehele rapportage naar de werkgever gestuurd. Bij trajecten die meer dan drie gesprekken omvatten, vindt in elk geval terugkoppeling plaats na het derde gesprek én na de afronding.

**  De persoonsgegevens die verzameld worden vallen onder de opdrachtverstrekking van de opdrachtgever en daarmee onder diens verantwoordelijkheid. Door Herstel-werk wordt hiervan niets gedeeld met anderen dan de opdrachtgever. **

© Herstel-werk 2015HomeColofonContact